Kontakt

Meprozet Stare Kurowo Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 49
66-540 Stare Kurowo - Polska

TEL.: 95 763 08 00 (pon. - pt. od 7.00 do 15.00)
NIP: 599-25-54-022
REGON: 211001387
BDO: 000016712
KRS: 0000034322
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Kapitał założycielski spółki - 1038050,00 PLN

Z A R Z Ą D   S P Ó Ł K I

PREZES ZARZĄDU - Zbigniew Wilczyński
WICEPREZES ZARZĄDU - Janusz Sorgowicki

tel.

95 763 08 12
95 763 08 17

O B S Ł U G A   K L I E N T A    C Y N K O W N I

Spec. ds. Technologii Cynk. i Marketingu - Tomasz Gudynowski
Spec. Marketingu ds. Usług Cynkowniczych - Romuald Biliński

tel.

95 763 08 09 , 509 719 463
95 763 08 22 , 509 166 874

S E K R E T A R I A T  

Maria Harmacińska

tel.

95 763 08 12 , 510 262 820

C Y N K O W N I A

Kierownik Wydziału Ocynkowni - Daniel Przybylski
Z-ca. Kier. Wydziału Ocynkowni - Bogdan Michalczuk

tel.

95 763 08 38 , 515 131 134
500 084 484

O B S Ł U G A   K L I E N T A   P R O D U K C J I

Kierownik Działu Marketingu - Łukasz Pisula 
Spec. Działu Marketingu ds. Produkcji - Anna Chudzik

tel.

95 763 08 21 , 515 293 606
95 763 08 42 , 508 556 547

P R O D U K C J A

Dyrektor ds. Przygotowania Produkcji - Janusz Tatur
Kierownik Wydziału Produkcji - Tomasz Kozłowski

tel.

95 763 08 10 , 512 490 762
95 763 08 15 , 513 093 303

H A L E   -  W I A T Y

Specjalista Projektant Konstruktor - Andrzej Francuzik

tel.

95 763 08 13 , 510 262 864

D Z I A Ł    T E C H N O L O G I I

Specjalista Technolog - Konstruktor - Michał Tłuszcz
Specjalista Technolog - Paweł Chudzik

tel.

95 763 08 24 , 509 166 794
95 763 08 25 , 510 262 842

D Z I A Ł   K O N T R O L I    J A K O Ś C I

Kierownik Komórki Kontroli Jakości - Marcin Wiliński

tel.

95 763 08 31 , 509 719 426

D Z I A Ł   K O M P L E T A C J I

Kier. Wydziału Montażu i Kompletacji - Leszek Mijała

tel.

95 763 08 16 , 512 490 764

D Z I A Ł   Z A O P A T R Z E N I A 

Kierownik Działu Zaopatrzenia/Transportu - Anna Pioch

tel.

95 763 08 05 , 508 556 406

B H P   I    P. P O Ż. 
T R A N S P O R T    M I Ę D Z Y N A R O D O W Y

Starszy Inspektor ds. bhp i p.poż. - Grzegorz Krysiak


tel.

95 763 08 06 , 502 686 003

D Z I A Ł  G Ł Ó W N E G O  M E C H A N I K A

Kierownik Działu Głównego Mechanika - Dariusz Tatur

tel.

95 763 08 20 , 506 791 772

Z E S P Ó Ł   M A G A Z Y N Ó W

Kierownik Magazynów - Sylwester Ruszczak
Z-ca Kierownika - Marek Bałchanowski

tel.

95 763 08 29 , 506 791 722
95 763 08 29 , 500 084 494

D Z I A Ł   K S I Ę G O W O Ś C I

Główna Księgowa - Kinga Tłuszcz 
Z-ca Głównej Księgowej - Katarzyna Mieczkowska 
Specjalista ds. Księgowości - Irmina Schumacher 
Specjalista Księgowa-Kasjer - Katarzyna Stefanowicz

tel.

95 763 08 04 , 506 791 435
95 763 08 32 , 506 104 551
95 763 08 03 , 506 045 153
95 763 08 07 , 510 262 896

D Z I A Ł    K A D R    I    P Ł A C

Specjalista ds. Kadr i Płac - Danuta Gudynowska
Specjalista ds. Kadr i Płac - Agnieszka Bałchanowska

tel.

95 763 08 08 , 506 791 725
95 763 08 08 , 501 341 287