Druk zamówienia

Aby zamówić usługę cynkowania na dany dzień, prosimy o bezpośredni kontakt z wydziałem cynkowni - w celu ustalenia terminów dostawy i odbioru towaru.  

W przypadku problemów lub niejasności prosimy o kontakt:

- w sprawach terminów - 95 763 08 38

- kierownik ocynkowni - Daniel Przybylski 515 131 134

- w sprawach technicznych i wycen - Tomasz Gudynowski 509 719 463

- w sprawach formalnych i cen - Romuald Biliński 509 166 874 

UWAGI DODATKOWE:

- składając zamówienie akceptują Państwo nasze warunki techniczne wykonania i odbioru elementów cynkowanych (poniżej),

- minimalna kwota usługi cynkowania wynosi 50,00 zł netto.

Wypełniony i podpisany przez osobę umocowaną prawnie druku zamówienia proszę wysłać na adres:  marketing@meprozet.com

Cynkowanie ogniowe

Zapewnia ochronę konstrukcji stalowych, żeliwa, elementów złącznych, ogrodzeń, barier itp. przed wszechobecną korozją na wiele lat bez potrzeby wykonania kosztownych prac konserwacyjnych powłokami malarskimi. Znane są przypadki, kiedy ocynkowane obiekty przetrwały w świetnym stanie pięćdziesiąt lat,
a trwałość powłoki antykorozyjnej szacuje się na kolejne pół wieku. Jest to oczywiście uzależnione od środowiska, w którym dana konstrukcja się znajduje; im bardziej agresywne warunki, tym częściej trzeba odnawiać ochronę antykorozyjną. 

Wszystkie wytyczne o szacowanym czasie trwałości powłoki i stopniu jej utleniania w ciągu roku podaje norma PN-EN ISO 14713. Trwałość zabezpieczenia stali
i żeliwa uzyskuje się dzięki odpowiedniej grubości powłoki cynku, która wynosi odpowiednio dla różnych grubości stali i określona jest przez normę 
PN-EN ISO 1461, według której świadczymy nasze usługi. Obecnie cynkowanie ogniowe w porównaniu z innymi metodami długotrwałego zabezpieczenia antykorozyjnego stali jest najtańszą i najbardziej skuteczną metodą. 

KOSZT ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO I EKSPLOATACJI 

Nasze przedsiębiorstwo, między innymi, dysponuje wanną o wymiarach 8200x1600x3100 [mm] (długość x szerokość x głębokość) robocze wymiary to 7900x1500x2700 [mm]. Maksymalny ciężar jednego wsadu wynosi 4000 kg. Przy większych elementach konieczny jest kontakt z obsługą cynkowni. Czas wykonania usługi, po uprzednim uzgodnieniu terminu, nie przekracza zwyczajowo jednej zmiany roboczej. 

OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI CYNKOWANYCH OGNIOWO

W przypadku konstrukcji z zastosowaniem rur konieczne jest zabezpieczenie wszystkich styków i szczelin za pomocą spoin ciągłych, by zapobiec wyciekowi kwasu i topnika na ocynkowaną powierzchnię. Jeśli natomiast obrabiane są elementy stalowe wykonane z profili zamkniętych, wcześniej trzeba przewidzieć otwory o właściwej wielkości i lokalizacji. Dzięki temu możliwy będzie dostęp i odpływ cynku, jak również odprowadzenie powietrza i popiołów z miejsc zajętych przez cynk. Brak otworów może grozić poważnymi i niebezpiecznymi konsekwencjami, jak na przykład eksplozją w wannie z cynkiem, a także nieprawidłowym zabezpieczeniem powierzchni od wewnątrz. W przypadku braków otworów obsługa jest zmuszona zrobić je samodzielnie, jednak wtedy koszty jednostkowe znacznie wzrastają. Otwory te w normalnych warunkach nie powinny być zaślepione, gdyż swobodny przepływ powietrza przez profil zamknięty zapewnia jego najlepszą ochronę. Jeśli jednak takie zabezpieczenie trzeba wykonać (na przykład ze względów bezpieczeństwa bawiących się na boisku dzieci) można wykorzystać do tego celu plastikowe lub aluminiowe zaślepki stożkowe.

W konstrukcjach z rur powierzchnie styku muszą być łączone na całym obwodzie spoinami ciągłymi, co zapobiega wnikaniu cieczy do szczelin i zabezpiecza przed dostaniem się kwasu lub topnika na ocynkowaną powierzchnię.

Wyciek spowodowany nieszczelnym spawem:

MINIMALNE ŚREDNICE OTWORÓW TECHNOLOGICZNYCH (ODPOWIETRZAJĄCYCH) W ZALEŻNOŚCI OD PROFILU I WIELKOŚCI PRZEKROJU KSZTAŁTOWNIKÓW 

W przypadku fabrykacji stali z profili zamkniętych należy przewidzieć otwory o właściwej wielkości i lokalizacji, które umożliwią dostęp i odpływ cynku oraz odprowadzenie powietrza i popiołów z miejsc zajętych przez cynk. Brak otworów może spowodować eksplozję w wannie z cynkiem oraz brak ochrony od wewnątrz, jeśli cynk nie będzie miał dostępu do tej powierzchni. Obsługa cynkowni może się podjąć tego zadania, ale wykonanie otworów w gotowym elemencie, w pobliżu przyrządów mocujących, jest o wiele trudniejsze i znacznie podnosi koszty jednostkowe tej usługi. Wielkość otworów ilustruje tabela poniżej.

Cynkowanie wysokotemperaturowe


CYNKOWANIE OGNIOWE WYSOKOTEMPERATUROWE Z ODWIROWANIEM ŻELIWA, STALI, ŚRUB ORAZ INNYCH DROBNYCH DETALI, BEZ NADLEWEK I ZACIEKÓW PO CYNKOWANIU 

Usługę wykonujemy w temperaturze 540 - 600 0C  i odbywa się ona w trzech wannach o wymiarach: 1500 x 1000 x 1300 mm (długość x szerokość x głębokość). Maksymalny ciężar jednego wsadu wynosi 200 kg, a maksymalna długość elementu 950 mm.


CYNKOWANIE OGNIOWE WYSOKOTEMPERATUROWE Z ODWIROWANIEM STALI I ŻELIWA 

Jest obecnie najlepszą, najtańszą i najbardziej skuteczną metodą długotrwałego zabezpieczenia przed wszechobecną korozją i nie wymaga ciągłej konserwacji, tak jak w przypadku zabezpieczenia powłokami malarskimi. Metoda ta jest również odporna na uszkodzenia mechaniczne, a nawet, jeżeli dojdzie do odłuszczenia wierzchniej warstwy stopowej cynku, nie wpływa to na zabezpieczenia antykorozyjne. Dzieje się tak, ponieważ podczas procesu cynkowania ogniowego zachodzi reakcja tzw. wspawana do stali na poziomie atomów. W wyniku tej reakcji stal w głębokich warstwach pozostaje pod ochroną elektrochemiczną.


CYNKOWANIE WYSOKOTEMPERATUROWE Z ODWIROWANIEM PŁYNNEGO CYNKU 

Pozwala nam na osiągnięcie równomiernej powierzchni warstwy cynku, bez zbędnych zacieków i nadlewek, które w przypadku gwintów, obejm czy łączników żeliwnych uniemożliwiają prawidłowy montaż tych elementów, a nawet je eliminuje. To dość nowatorska metoda wymagająca dużego doświadczenia, dzięki której można cynkować o wiele więcej obiektów przy jednoczesnym spełnieniu normy PN-EN ISO 1461.

Warunki techniczne


WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ELEMENTÓW CYNKOWANYCH OGNIOWO 

Wymagania dotyczące materiału poddawanemu cynkowaniu ogniowemu

 • powierzchnia stali nie może być pokryta farbami, preparatami silikonowymi (np. sil-spaw), smołami, zgorzeliną, nadmierną ilością oleju i smarów, żużlem spawalniczym itp., naklejkami - wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieciągłości powłoki powstałych z tego powodu,
 • odpryski i zawalcowania mogą negatywnie wpływać na jakość powłoki cynkowej,
 • element przygotowany do cynkowania nie może mieć zadziorów po cięciu na piłach, na plazmie itd.,
 • elementy muszą być oczyszczone z nadmiernej ilości opiłków powstałych podczas cięcia, szlifowania itd., a także z śrutu/piasku po procesie obróbki strumieniowo-ściernej,
 • wyrób musi posiadać odpowiednie otwory technologiczne pozwalające na prawidłowy przepływ cynku (odpowietrzenie, odpływ cynku z kieszeni), nie może zawierać przestrzeni zamkniętych oraz otworów ukrytych, które mogą przyczynić się do wystąpienia eksplozji; za zniszczenia i straty spowodowane ewentualnym wybuchem ponosi odpowiedzialność klient,

 • skład chemiczny stali nie powinien zawierać się w następujących przedziałach: zawartość Si+2,5P w przedziale 0,03-0,12% oraz powyżej 0,30%, Si+C powyżej 0,5%; skład stali zawierający się w podanych wartościach może przyczynić się do uzyskania niezadowalającej jakości powierzchni, zbyt cienkiej warstwy cynku (niezgodność z normą PN-EN ISO 1461), lub zbyt grubej, chropowatej i o słabej przyczepności; zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za rodzaj stali użytej
  w konstrukcji do cynkowania,
 • wyrób nie powinien mieć wąskich szczelin, aby uniknąć rdzawych wycieków topnika na ocynkowanej powierzchni,
 • konstrukcja poddana nagrzewaniu w kąpieli cynkowej może ulec odkształceniu w skutek naprężeń (np. od spawania długich spoin), duże powierzchnie blach mogą ulec pofałdowaniu (zaleca się przetłoczenia, kopertowanie i odpowiednie spasowanie elementów),
 • w przypadku dużych lub długich konstrukcji wykonanych z profili i blach grubości mniejszej niż 2,0 mm (np. elementy ogrodzeń, konstrukcje nośne, ramy) może dojść do wykrzywienia konstrukcji oraz odkształceń elementów wskutek naprężeń od rozszerzalności cieplnej stali,
 • obróbka termiczna (cięcie laserowe, plazma, palnik itd.), zgniot na zimno, ostre krawędzie, korozja wżerowa może negatywnie wpłynąć na przyczepność oraz jakość powłoki cynkowniczej,
 • konstrukcja musi posiadać odpowiednie otwory lub uchwyty pozwalające na zawieszenie na trawersie,
 • wykonawca usługi może za uprzednią zgodą zleceniodawcy i na jego koszt dokonać niezbędnych poprawek konstrukcji w celu przystosowania do cynkowania lub po uzgodnieniu zwrócić konstrukcję zleceniodawcy bez dokonywania poprawek,
 • w przypadku zauważenia uszkodzeń konstrukcji (wgniecenia, pęknięcia, odkształcenia, zarysowania), zleceniodawca zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a konstrukcja zostanie zwrócona, bez poddania procesowi cynkowania lub za pisemną zgodą usługa zostanie wykonana,
 • wyrób nie może zawierać elementów ocynkowanych – konieczne będzie dodatkowo płatne odtrawienie całości elementu,
 • elementy po ocynkowaniu nie mogą być poddawane dalszej obróbce mechanicznej (szlifowanie, gięcie, wybijanie otworów, cięcie itd.), gdyż może to spowodować uszkodzenie powłoki i korozję.

Wymagania dot. powłoki cynkowniczej wg PN-EN ISO 1461

 • powierzchnia powłoki powinna być ciągła, wolna od pęcherzy, odprysków, resztek popiołów,
 • powłoka cynkownicza podlega naprawom (farby o wysokiej zawartości pyłów cynku), o ile wielkość obszaru nie przekracza dopuszczalnych wartości,
 • konstrukcja przeznaczona do malowania proszkowego podlega naprawom po uzgodnieniu ze zleceniodawcą,
 • występowanie jasno- i ciemnoszarych obszarów oraz białej rdzy nie stanowi powodów do reklamacji, o ile zachowana została minimalna grubość powłoki,
 • powłoka cynkownicza jest powłoką użytkową, a nie dekoracyjną, brak połysku nie stanowi powodu do reklamacji,
 • dopuszcza się występowanie nadlewów cynku w miejscach ściekania cynku,
 • po cynkowaniu uwidaczniają się wady powierzchni stali powstałe w procesach wytwarzania stali,
 • powłoka cynkownicza na spoinach może ulec znacznemu zgrubieniu,
 • grubość powłoki uzależniona jest od grubości materiału; maksymalna grubość powłoki zależy od gatunku stali, rozwinięcia powierzchni, czasu zanurzenia
  w cynku i chropowatości powierzchni materiału (np. po śrutowaniu),
 • specjalne wymagania powodujące odstępstwa od normy dotyczące grubości powłoki, muszą być uprzednio pisemnie uzgadniane z wykonawcą.

Wymagania dot. dostawy i transportu

 • towar musi być dostarczany w sposób umożliwiający rozładunek mechaniczny – na paletach, w pojemnikach, stojakach, ładunki oddzielone przekładkami drewnianymi lub z tworzywa,
 • wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia towaru podczas rozładunku nieprzystosowanego wg wytycznych,
 • wykonawca może odmówić rozładunku w przypadku, gdy materiał jest załadowany w sposób uniemożliwiający bezpieczny rozładunek,
 • wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu i nieprawidłowego załadunku u zleceniodawcy, za załadunek towaru po ocynkowaniu odpowiada kierowca podstawionego transportu,
 • wszelkie zmiany terminów dostawy/odbioru muszą być uzgodnione z wykonawcą, w przypadku braku poinformowania wykonawcy, może on dokonać zmiany terminu wykonania usługi,
 • jeżeli wykonawca nie jest w stanie dotrzymać uzgodnionego wcześniej terminu wykonania usługi, zleceniodawca zostanie o tym niezwłocznie poinformowany
  i ustalony zostanie nowy termin,
 • zleceniodawca zobowiązany jest do odbioru ocynkowanego towaru w ciągu 7 dni roboczych; po tym czasie może zostać obciążony kosztami magazynowania,
 • transport elementów ocynkowanych (a w szczególności elementów poddanych pasywacji) w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych (wilgotność, deszcz, śnieg, sól na drogach) powinien odbywać się pojazdami z zakrytą skrzynią ładunkową.

Postanowienia końcowe

 • w sprawach, których nie uregulowano w powyższych warunkach, stosuje się ustalenia zawarte w normie PN-EN ISO 1461.